Reviderad utbildningsbok

Den 1 maj 2015 började SOSFS 2015:8 att gälla. Det var den nya föreskriften för specialistutbildningen och i samband med detta fick vi också en ny målbeskrivning. Den stora nyheten i den målbeskrivningen var införandet av en gemensam kunskapsbas, allmänt kallad ”common trunk”. År 2015 skrev Svensk Kirurgisk Förening därför om större delen av utbildningsboken från grunden.

Nu är det dags att revidera utbildningsboken igen. Det har inte kommit några nya föreskrifter från Socialstyrelsen men efter att ha använt den senaste utbildningsboken några år har vi insett att det finns behov av att göra en del ändringar och tillägg. Vi vill därför uppmana er att delta i det arbetet.

Bifogat finns utkastet till 2018 års utbildningsbok. Det som är helt nytt i årets utbildningsbok är ett avsnitt om bedömning av praktiska färdigheter. Detta avsnitt återfinns under kapitel 4. Avsnittet har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Johan Ungerstedt, Anneli Linné, Jenny Brändstedt och Nathalie Young. Till avsnittet finns också ett antal bilagor för bedömning av kirurgisk kompetens. Bilagorna återfinns längst bak i utbildningsboken. Eftersom detta avsnitt är helt nytt vill vi be er att särskilt titta på det. Representanter för delföreningarna ombeds också att särskilt titta på era respektive avsnitt för att se om det finns något som behöver ändras eller uppdateras. Vi fäster stor vikt vid era synpunkter.

2018 års utbildningsbok är tänkt att vara klar i december 2018 men vi vill ha era synpunkter senast 30 juni 2018 till kansliet@svenskkirurgi.se.

Utbildningskommittén kommer sedan att sammanställa alla synpunkter under hösten. Det finns också möjligheter att diskutera utbildningsboken under studierektorslunchen på Kirurgveckan 23 augusti. Alla utbildningsintresserade är välkomna!

Mer information finns under ST utbildning

SKF statement

Styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening är fortsatt kritisk till analyserna i ”Träning ger färdighet” och betonar att akutsjukvården först måste utredas innan ytterligare förändringar sker.

Styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening har liksom kollegor runt om i landet tagit del av Dokument inifråns professionella genomgång av den statliga utredningen “Träning ger färdighet”.

Vi vänder oss dock starkt emot det framförda argumentet att man från professionens håll inte har ifrågasatt utredningens redovisning av sambanden mellan volym-kvalitet, samt vinsterna av en omfattande nivåstrukturering av kirurgin. Vad som är en lagom nivå avseende volym för flertalet kirurgiska ingrepp är svårt att bedöma, vilket omfattande forskning visat.

Vi vill lyfta fram de remissvar som SKFs styrelse samt dess delföreningar lämnat till utredningen men som myndigheterna valt att ignorera. Dessa remissvar kan läsas via länkarna nedan.

Vi vill betona att svensk kirurgisk vård håller en internationellt sett mycket hög kvalitet.

En eventuell ökande centralisering måste ske i samklang med en utredning baserad på faktiska siffror kring organisationen av akutsjukvård i Sverige.  Det är anmärkningsvärt att denna utredning kring akutsjukvården inte genomförts då detta även lyfts fram i “Träning ger färdighet”. SKFs styrelse ser också med oro på den ännu så länge icke transparenta processen för utnämnande av nationella råd där för patienter med behov av kirurgi mycket viktiga programområden tillsatts helt utan kontakt med vår och andra berörda professionsföreningar.

SKFs styrelse uppmanar därför till eftertanke och att man bromsar upp de processer som riskerar att för lång tid framöver rasera en väl fungerande kirurgisk sjukvård i väntan på en genomgripande utredning av akutvårdsbehoven i HELA landet.

Remissvar SKF – Träning ger färdighet

Remissvar delföreningar – Träning ger färdighet

UEMS enkät om kvinnliga kirurgers arbetssituation i Europa

UEMS Section of Surgery genomför nu en stor kartläggnings över kvinnliga kirurghets arbetssituation i Europa.

Jag hoppas många svenska kirurger vill göra sin röst hörd och svarar på enkäten. Enkäten tar 5 minuter att genomföra.

What are the obstacles for women in surgery?

U.E.M.S. Section of Surgery is conducting a pan-European survey.

All female surgeons are invited!

Your opinion matters!

This link takes you to the survey: https://sv.surveymonkey.com/r/7K8M9GF

Malin Sund
Internationell sekreterare SKF
Secretary
Section of Surgery UEMS

Nu är det dags för GlobalSurg3!

GlobalSurg-nätverket består av över 5000 läkare från 106 länder. GlobalSurg1 visade bl.a att mortalitet efter akut bukkirurgi i låginkomstländer (LDI) var hos vuxna tre gånger och hos barn 7 gånger högre jämfört med höginkomstländer (HDI) (BJS103: 911-988, 2016).  GlobalSurg2 fokuserade på kirurgiska sårinfektioner där dessa drabbade låginkomstländer hårdare och indikerade högre antibiotikaresistens (Lancet Infectious Diseases; 3099;30101-4, 2018).

Så vad gäller nu med GlobalSurg3?

Studien pågår 180401-181031, alltså start omgående! PI för Sverige är Yucel Cengiz i Sundsvall och nationell etikprövning ska sökas så som vid tidigare omgångar. Fokus ligger på cancerkirurgi och globala skillnader. Konsekutiva 4-veckorsperioder för patienter som genomgår operation i kurativt eller palliativt syfte gällande bröst-, ventrikel- och kolorektalcancer. Primära endpoints är mortalitet och komplikationer efter 30 dagar. Varje team kan innehålla upp till 3 medlemmar och varje centra kan ha flera team och dessutom inkludera i flera 4-veckorsperioder.

Se länk för fullständigt protokoll (http://globalsurg.org). Brev med resursintygsmall går ut från SKF till samtliga verksamhetschefer i landet.

Vi hoppas att svenska centra kommer att delta lika aktivt som tidigare i denna globala kirurgiska studie!

Yucel Cengiz 
PI Sverige

Malin Sund
Internationell sekreterare SKF

Nytt grepp under kirurgveckan kring avancerad minimalinvasiv kirurgisk träning

Svensk kirurgisk förening i samarbete med Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi

Senaste två åren Svensk Kirurgisk Förening drivit frågan kring förbättrad avancerad kirurgisk träning för svenska kirurger tillsammans med SIKT och Svensk kirurgiskt råd. Bla vill vi se att fler universitetssjukhus skapa förutsättningar för kirurgisk simuleringsträning från torr- till våtlabsövningar. I Europa har European Association for Endoscopic Surgery tillfrågat ett stort antal europeiska kirurger mellan 35 till 45 år vad man helst ser att den föreningen driver i deras sak och visar sig att just praktisk våtlabsövning på avancerad nivå med kunniga lärare hamnar först på listan.  Med detta som bakgrund vill SKF och SIKT nu under framtida kirurgveckor erbjuda en kombination av teoretiska och praktiska kurser inom laparoskopi.

Målgruppen är ST läkare i slutet av sin utbildning och specialister. Målet med kurserna är att ge deltagaren en baskunskap så att man under handledning på sitt hemmasjukhus lättare ska kunna börja att operera inom respektive specialistområde och ha god kunskap om vad som kan gå fel och hur man undviker dem. Vi kommer framöver erbjuda tvådagarskurser inom kolorektal, övre gastrointestinal och endokrin kirurgi de dagar då specialiteten INTE har program under kirurgveckan. Först ut detta år är kurser inom kolorektal och övre gastointestinal kirurgi.

Håll utkik på SIKT och SKF hemsidor där mer information kommer inom kort. Möjlighet att ansöka om stipendium kommer att finnas.

Bästa hälsningar,

Styrelserna för Svensk kirurgisk förening och Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi.

Västra götalandsregionen, ST-block

Västra Götalandsregionen vill successivt införa obligatorisk tjänstgöring i allmänmedicin inom relevanta ST-block med start 2018. Svensk kirurgisk Förening och Utbildningskommittén har skrivit ett brev som svar på detta förslag till koncernledning Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Bilaga_3_tjanstgoring allmanmedicin.pdf) Tjänstgöring allmänmedicin [Tjänstgöring allmänmedicin] 138 kB
Ladda ner den här filen (Brev ST-lakares placering i primarvarden VG-reg.pdf) Brev ST-läkares placering i primärvården VG-reg [Brev ST-läkares placering i primärvården VG-reg] 288 kB