Reviderad utbildningsbok

Den 1 maj 2015 började SOSFS 2015:8 att gälla. Det var den nya föreskriften för specialistutbildningen och i samband med detta fick vi också en ny målbeskrivning. Den stora nyheten i den målbeskrivningen var införandet av en gemensam kunskapsbas, allmänt kallad ”common trunk”. År 2015 skrev Svensk Kirurgisk Förening därför om större delen av utbildningsboken från grunden.

Nu är det dags att revidera utbildningsboken igen. Det har inte kommit några nya föreskrifter från Socialstyrelsen men efter att ha använt den senaste utbildningsboken några år har vi insett att det finns behov av att göra en del ändringar och tillägg. Vi vill därför uppmana er att delta i det arbetet.

Bifogat finns utkastet till 2018 års utbildningsbok. Det som är helt nytt i årets utbildningsbok är ett avsnitt om bedömning av praktiska färdigheter. Detta avsnitt återfinns under kapitel 4. Avsnittet har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Johan Ungerstedt, Anneli Linné, Jenny Brändstedt och Nathalie Young. Till avsnittet finns också ett antal bilagor för bedömning av kirurgisk kompetens. Bilagorna återfinns längst bak i utbildningsboken. Eftersom detta avsnitt är helt nytt vill vi be er att särskilt titta på det. Representanter för delföreningarna ombeds också att särskilt titta på era respektive avsnitt för att se om det finns något som behöver ändras eller uppdateras. Vi fäster stor vikt vid era synpunkter.

2018 års utbildningsbok är tänkt att vara klar i december 2018 men vi vill ha era synpunkter senast 30 juni 2018 till kansliet@svenskkirurgi.se.

Utbildningskommittén kommer sedan att sammanställa alla synpunkter under hösten. Det finns också möjligheter att diskutera utbildningsboken under studierektorslunchen på Kirurgveckan 23 augusti. Alla utbildningsintresserade är välkomna!

Mer information finns under ST utbildning

UEMS enkät om kvinnliga kirurgers arbetssituation i Europa

UEMS Section of Surgery genomför nu en stor kartläggnings över kvinnliga kirurghets arbetssituation i Europa.

Jag hoppas många svenska kirurger vill göra sin röst hörd och svarar på enkäten. Enkäten tar 5 minuter att genomföra.

What are the obstacles for women in surgery?

U.E.M.S. Section of Surgery is conducting a pan-European survey.

All female surgeons are invited!

Your opinion matters!

This link takes you to the survey: https://sv.surveymonkey.com/r/7K8M9GF

Malin Sund
Internationell sekreterare SKF
Secretary
Section of Surgery UEMS

Nu är det dags för GlobalSurg3!

GlobalSurg-nätverket består av över 5000 läkare från 106 länder. GlobalSurg1 visade bl.a att mortalitet efter akut bukkirurgi i låginkomstländer (LDI) var hos vuxna tre gånger och hos barn 7 gånger högre jämfört med höginkomstländer (HDI) (BJS103: 911-988, 2016).  GlobalSurg2 fokuserade på kirurgiska sårinfektioner där dessa drabbade låginkomstländer hårdare och indikerade högre antibiotikaresistens (Lancet Infectious Diseases; 3099;30101-4, 2018).

Så vad gäller nu med GlobalSurg3?

Studien pågår 180401-181031, alltså start omgående! PI för Sverige är Yucel Cengiz i Sundsvall och nationell etikprövning ska sökas så som vid tidigare omgångar. Fokus ligger på cancerkirurgi och globala skillnader. Konsekutiva 4-veckorsperioder för patienter som genomgår operation i kurativt eller palliativt syfte gällande bröst-, ventrikel- och kolorektalcancer. Primära endpoints är mortalitet och komplikationer efter 30 dagar. Varje team kan innehålla upp till 3 medlemmar och varje centra kan ha flera team och dessutom inkludera i flera 4-veckorsperioder.

Se länk för fullständigt protokoll (http://globalsurg.org). Brev med resursintygsmall går ut från SKF till samtliga verksamhetschefer i landet.

Vi hoppas att svenska centra kommer att delta lika aktivt som tidigare i denna globala kirurgiska studie!

Yucel Cengiz 
PI Sverige

Malin Sund
Internationell sekreterare SKF

Nytt grepp under kirurgveckan kring avancerad minimalinvasiv kirurgisk träning

Svensk kirurgisk förening i samarbete med Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi

Senaste två åren Svensk Kirurgisk Förening drivit frågan kring förbättrad avancerad kirurgisk träning för svenska kirurger tillsammans med SIKT och Svensk kirurgiskt råd. Bla vill vi se att fler universitetssjukhus skapa förutsättningar för kirurgisk simuleringsträning från torr- till våtlabsövningar. I Europa har European Association for Endoscopic Surgery tillfrågat ett stort antal europeiska kirurger mellan 35 till 45 år vad man helst ser att den föreningen driver i deras sak och visar sig att just praktisk våtlabsövning på avancerad nivå med kunniga lärare hamnar först på listan.  Med detta som bakgrund vill SKF och SIKT nu under framtida kirurgveckor erbjuda en kombination av teoretiska och praktiska kurser inom laparoskopi.

Målgruppen är ST läkare i slutet av sin utbildning och specialister. Målet med kurserna är att ge deltagaren en baskunskap så att man under handledning på sitt hemmasjukhus lättare ska kunna börja att operera inom respektive specialistområde och ha god kunskap om vad som kan gå fel och hur man undviker dem. Vi kommer framöver erbjuda tvådagarskurser inom kolorektal, övre gastrointestinal och endokrin kirurgi de dagar då specialiteten INTE har program under kirurgveckan. Först ut detta år är kurser inom kolorektal och övre gastointestinal kirurgi.

Håll utkik på SIKT och SKF hemsidor där mer information kommer inom kort. Möjlighet att ansöka om stipendium kommer att finnas.

Bästa hälsningar,

Styrelserna för Svensk kirurgisk förening och Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi.

Västra götalandsregionen, ST-block

Västra Götalandsregionen vill successivt införa obligatorisk tjänstgöring i allmänmedicin inom relevanta ST-block med start 2018. Svensk kirurgisk Förening och Utbildningskommittén har skrivit ett brev som svar på detta förslag till koncernledning Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Bilaga_3_tjanstgoring allmanmedicin.pdf) Tjänstgöring allmänmedicin [Tjänstgöring allmänmedicin] 138 kB
Ladda ner den här filen (Brev ST-lakares placering i primarvarden VG-reg.pdf) Brev ST-läkares placering i primärvården VG-reg [Brev ST-läkares placering i primärvården VG-reg] 288 kB

Ny nationell kursledare och koordinator för ATLS

Martin Sundelöf är ny nationell kursledare och Sofi Sarin ny nationell koordinator för ATLS. Här ger de en kort presentation om sin bakgrund.

Martin Sundelöf

Jag började min kirurgiska bana på Danderyds sjukhus som allmänkirurg och ÖGI-kirurg. ATLS-kursen gjorde jag 1999 i Umeå. Allt sedan dess har jag haft ett stort intresse för traumavård och traumautbildning. Under flera år deltog jag som huvudföreläsare vid ATSS-utbildningarna på Danderyds sjukhus. 2002 vistades jag en längre tid i Kapstaden på traumarandning och 2011 började jag heltid som överläkare vid sektionen för akut-och traumakirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Från 2012 är jag kursledare för ATLS-kurserna i Solna och dessutom instruktör vid DSTC-utbildningarna samt bakjourskursen i Kärl- och Traumakirurgi. Jag har också sedan 2014 ansvarat för en uppdragsutbildning i ATLS på Island. De senaste 2,5 åren har jag istället jobbat heltid som länsdelskirurg I Norrtälje och dessutom enstaka veckor i Arvika, Gällivare och ffa Örnsköldsvik. Detta ser jag som en enorm fördel ur traumautbildningsaspekt där jag förstår såväl länsdelssjukhusets miljö och möjligheter vid traumaomhändertagande som universitetssjukhusets möjligheter. Från och med i höst är jag åter på Akut- och Traumakirurgen på Karolinska sjukhuset. Jag ser verkligen fram emot att nu få ansvara för ATLS i Sverige.

Sofi Sarin

Jag är specialistsjuksköterska inom intensivvård men har de senaste fem åren arbetat med samordning av traumasjukvården i Region Skåne på olika nivåer. Under denna tid har jag även koordinerat den lokala ATLS-utbildningen i Lund vilket varit givande och roligt. Min kliniska förankring har jag idag på Akutmottagningen SUS Malmö, där jag framför allt ingår i larmteamet på akutrummet men även arbetar med utbildning och handledning. Jag ser fram emot nya utmaningar i rollen som nationell koordinator för ATLS Sverige och hoppas på ett givande samarbete genom olika nätverk runt om i landet.