Protokoll fört efter styrelsesammanträde i SVESEK (per capsulam*) februari 2009 angående förändrade ekonomiska rutiner