Svensk Kirurgi nr 4-20

222 SVENSK KIRURGI • VOLYM 78 • NR 4 • 2020 0,5% D ® Methylene Blue >Att se det osynliga BRUKSANVISNING* INDIKATIONER: Markör för kirurgisk visualisering, såsom intraoperativa täthetstester, visualisering av läckage samt kartläggning av fistelgång. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH DOSERING: Den sterila metylenblåttlösningen 0,5 % kan administreras: - Direkt via lokal injektion. - Via lokal injektion utspädd i vanlig koksaltlösning. - Via oral adminis- trering, utspädd i vatten. PROVEDYE® måste användas omedelbart efter öppnade eller spädning. Den spädning och volym av PROVEDYE® som ska administreras beror på vilket område som ska färgas in. PROVEDYE® kan spädas ut till 0,01 %. Detaljer om rekommenderade administreringssätt för varje användningsområde finns i avsnittet. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING. KONTRAINDIKATIONER: Administrera inte PROVEDYE® - vid känd överkänslighet mot metylenblått eller annat tiazinfärgämne. - vid tidigare eller pågående behandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), bupropion, buspiron, klomipramin, mirtazapin och venlafaxin. - vid glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist. - vid graviditet eller amning ska PROVEDYE® undvikas. Patienter med måttlig eller svår njursjukdom måste övervakas noggrant. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: > PROVEDYE® måste hanteras av hälso- och sjukvårdspersonal. > En preoperativ bedömning rekommenderas före användning av PROVEDYE® > Skyddsåtgärder bör vidtas för att förhindra att patienten exponeras för starkt solljus, inklusive använd- ning av instrument som pulsoximetrar, eftersom det föreligger risk för ljuskänslighetsreaktion i huden. > Användare rekommenderas att använda handskar. > Använd inte en skadad ampull med Provedye®. Använd inte PROVEDYE® om lösningen är färglös. > PROVEDYE® måste användas omedelbart efter öppnade eller spädning. > Injicera inte PROVEDYE® intravenöst, subkutant, intratekalt, intraamniotiskt eller intraokulärt. > PROVEDYE® är endast för engångsbruk: kassera alla rester av lösningen efter öppnandet. > Vid eventuell återanvändning av PROVEDYE®, är det risk för att den ej är steril, då den sterila lösningen kan ha blivit kontaminerad (betraktas som minskad teknisk prestanda). > PROVEDYE® ska kasseras som kliniskt avfall. BIVERKNINGAR*: Valda biverkningar: illamående, buk- och bröstsmärta, huvudvärk, yrsel, ångest, förvirring, dyspné, hypertoni, methemoglobinemi (efter höga doser) och kraftiga svettningar. *För mer information se den fullständiga bruksanvisningen. Referenser: 1. European Pharmacopeia - Methylthioninium chloride monograph n°1132 Markör för kirurgisk visualisering, såsom intraoperativa täthetstester, visualisering av läckage samt kartläggning av fistelgång 1 Medicinteknisk produkt CE-märkt – Klass IIa 2797 DM/20/05-022/SE ProveDye ® har en unik 0.5% koncentration pga av den höga renhetsnivån som är kompatibel med Europafarmakopéns krav för metylenblått 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=