Svensk Kirurgi 4-16

178 SVENSK KIRURGI • VOLYM 74 • NR 4 • 2016 Sandostatin LAR (oktreotid, ℞ , F). Indikation: Behandling av patienter med avancerade neuroendokrina tumörer utgående från midgut eller av okänd primär lokalisering där tumör av icke-midgut typ har uteslutits. Behandling av patienter med symptom associerade med funktionella gastroenteropankreatiska endokrina tumörer, t.ex . karcinoidtumörer med samtidigt karcinoidsyndrom. Behandling av patienter med akromegali när kirurgisk behandling är olämplig eller ineffektiv, samt under interimsperioden till dess strålbehandling fått full effekt. Behandling av TSH-utsöndrande hypofysadenom, när utsöndring inte har normaliserats efter kirurgi och/eller strålbehandling, hos patienter för vilka kirurgi är olämplig, hos patienter som strålas till dess att strålbehandlingen fått effekt. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Dosering: Får en- dast ges som djup intragluteal injektion. Vid upprepade injektioner alterneras mellan höger och vänster sida. Initialdos 20mg med 4 veckors intervall i 3 mån. För patienter som inte tidigare behandlats med Sandostatin LAR rekommenderas en kort testperiod med subkutant Sandostatin för att säkerställa att patienten tolererar oktreotid. Dosen justeras därefter beroende på serumkoncentration av tillväxthormon, IGF-1 och kliniska symtom. För tumörkontroll vid NET rekommenderas 30 mg var fjärde vecka. Varningar och försiktighet: Oktreotid kan bland annat påverka leverfunktion, sköldkörtelfunktionen, glukosmetabolism, hjärta-kärl, gallblåsan, fertilitet. För fullständig information se produktresumé. Förpackning: Pulver (10, 20 och 30mg) och vätska till injektionsvätska, suspension. För pris, se www.fass.se. Produktresumén uppdaterad 2016-04-13. ATC-kod H01CB02. För fullständig information se www.fass.se. Rapportering av misstänkta biverkningar: Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemed- lets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till: Läkemedelsverket. Box 26. 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se TA KONTROLL MED SANDOSTATIN LAR 30MG Alla fall av midgut GEP-NET faller inom indikationen för Sandostatin LAR. Och eftersom Sandostatin LAR kan ge tumörkontroll oavsett om tumören är funktionell eller inte, så är det väl lika bra att börja där. Svårare behöver det faktiskt inte vara. Novartis Sverige AB . Box 1150. 18311 Täby. Tel 08-732 32 00, www.novartis.se SE1608518093

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=