Reviderad utbildningsbok

Den 1 maj 2015 började SOSFS 2015:8 att gälla. Det var den nya föreskriften för specialistutbildningen och i samband med detta fick vi också en ny målbeskrivning. Den stora nyheten i den målbeskrivningen var införandet av en gemensam kunskapsbas, allmänt kallad ”common trunk”. År 2015 skrev Svensk Kirurgisk Förening därför om större delen av utbildningsboken från grunden.

Nu är det dags att revidera utbildningsboken igen. Det har inte kommit några nya föreskrifter från Socialstyrelsen men efter att ha använt den senaste utbildningsboken några år har vi insett att det finns behov av att göra en del ändringar och tillägg. Vi vill därför uppmana er att delta i det arbetet.

Bifogat finns utkastet till 2018 års utbildningsbok. Det som är helt nytt i årets utbildningsbok är ett avsnitt om bedömning av praktiska färdigheter. Detta avsnitt återfinns under kapitel 4. Avsnittet har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Johan Ungerstedt, Anneli Linné, Jenny Brändstedt och Nathalie Young. Till avsnittet finns också ett antal bilagor för bedömning av kirurgisk kompetens. Bilagorna återfinns längst bak i utbildningsboken. Eftersom detta avsnitt är helt nytt vill vi be er att särskilt titta på det. Representanter för delföreningarna ombeds också att särskilt titta på era respektive avsnitt för att se om det finns något som behöver ändras eller uppdateras. Vi fäster stor vikt vid era synpunkter.

2018 års utbildningsbok är tänkt att vara klar i december 2018 men vi vill ha era synpunkter senast 30 juni 2018 till kansliet@svenskkirurgi.se.

Utbildningskommittén kommer sedan att sammanställa alla synpunkter under hösten. Det finns också möjligheter att diskutera utbildningsboken under studierektorslunchen på Kirurgveckan 23 augusti. Alla utbildningsintresserade är välkomna!

Mer information finns under ST utbildning